Zo-fier nv

Op 15 januari 2021 werd de nv Zo-Fier boven de doopvont gehouden.

Begin 2017 waren er al verkennende gesprekken geweest tussen Finiwo en Luminus over een eventuele samenwerking. Concreet zou een gezamenlijke vennootschap voor de bouw en exploitatie van windmolenparken op land opgericht worden.

De raad van bestuur van Finiwo stond alvast principieel positief tegenover een mogelijke samenwerking. Maar omdat in het najaar van 2017 de deelnemers van Finiwo zich, net als de deelnemers van de andere Vlaamse financieringsverenigingen, moesten uitspreken over hun splitsing en ontbinding, werden de gesprekken opgeschort.

Pas begin 2019 werden de gesprekken hervat, gelet op de opstart van Zefier en de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Begin 2020 werd een belangrijke stap gezet naar aanleiding van het overleg met de stad Eeklo over het project Eeklo Vrouwestraat.

De samenwerkings- en aandeelhoudersovereenkomst werd gefinaliseerd en op 16 oktober 2020 goedgekeurd door de raden van bestuur van Luminus en Zefier.

De ondertekening van voormelde overeenkomst en de oprichting van Zo-Fier konden pas plaatsvinden nadat de stad Eeklo een verzoek had gericht aan Zefier om een participatie te nemen voor rekening van de stad. Concreet werd een participatie van 45% voorgesteld.

De gemeenteraad van de stad Eeklo heeft dit verzoek goedgekeurd op 16 november 2020.

In overeenstemming met de statuten heeft de raad van bestuur van Zefier een nieuwe rekeningsector (I) voor de strategische participatie Zo-Fier gecreƫerd, waarvan de stad Eeklo voorlopig, in afwachting van de realisatie van andere projecten, de enige vennoot was. Binnen Zo-Fier wordt, net zoals binnen Zefier, met rekeningsectoren gewerkt. Dat betekent dat er resultatenrekeningen worden opgemaakt per project, met als gevolg een aparte winstverdeling. Binnen Zo-Fier wordt elk project gekoppeld aan een andere aandelencategorie. Zo kan de vennootschap verschillende projecten ontwikkelen zonder dat die impact hebben op elkaar.

De indienstname van de windturbine van Vestas, met een vermogen van 2,2 MW, vond plaats in juni 2021.

Met een participatie van 45% in het project Eeklo Vrouwestraat bedroeg de inbreng van Zefier 1.893.954,00 euro. De inbreng in Zo-Fier gebeurde voor 30% via kapitaal (568.186,00 euro) en voor 70% via een aandeelhouderslening (1.325.768,00 euro).

Begin 2022 heeft Zo-Fier het project Gent Gadot overgenomen van Luminus. Daarbij heeft Zefier, voor rekening van de stad Gent, een participatie van 49% genomen.

De gemeenteraad van de stad Gent heeft dit verzoek goedgekeurd op 25 oktober 2021.

Met een participatie van 49% in het project Gent Gadot bedroeg de inbreng van Zefier 2.953.869,00 euro. De inbreng in Zo-Fier bestaat voor 30% uit kapitaal (886.160,00 euro) en voor 70% uit een aandeelhouderslening (2.067.709,00 euro).

De indienstname van de windturbine van Enercon, met een vermogen van 4,2 MW, vond plaats in december 2022.

Daarnaast heeft Zo-Fier in het najaar van 2022 het project Evergem Molymet overgenomen van Luminus. Daarbij heeft Zefier, voor rekening van de gemeente Evergem, een participatie van 49% genomen.

De gemeenteraad van Evergem heeft dit verzoek goedgekeurd op 25 augustus 2022.

Met een participatie van 49% in het project Evergem Molymet bedroeg de inbreng van Zefier 3.718.931,00 euro. De inbreng in Zo-Fier bestaat voor 30% uit kapitaal (1.115.680,00 euro) en voor 70% uit een aandeelhouderslening (2.603.251,00 euro).

De indienstname van de windturbine van Nordex, met een vermogen van 3,9 MW, vond plaats in januari 2023.

Aandeelhoudersstructuur:

Begin 2023 heeft Zo-Fier het project Evergem Kleine Nest overgenomen van Luminus. Daarbij heeft Zefier, voor rekening van de gemeente Evergem, een participatie van 49% genomen.

De gemeenteraad van Evergem heeft dit verzoek goedgekeurd op 26 januari 2023.

Met een participatie van 49% in het project Evergem Kleine Nest bedroeg de inbreng van Zefier 3.866.100,00 euro. De inbreng in Zo-Fier bestaat voor 30% uit kapitaal (1.159.830,00 euro) en voor 70% uit een aandeelhouderslening (2.706.270,00 euro).

De indienstname van de windturbine van Vestas, met een vermogen van 3,6 MW, vond plaats in december 2023.

Volgende windparken zijn begin 2024 werkzaam:

In 2022 ontving Zefier (voor de eerste keer) een dividend (over het boekjaar 2021) van 78.095,64 euro. In 2023 ontving Zefier een dividend (over het boekjaar 2022) van 148.636,92 euro.

Na de verrekening van de debetintresten, de intresten op de achtergestelde leningen, de werkingskosten en een regularisatie van de vennootschapsbelasting van vorig jaar, bedraagt het resultaat van deze rekeningsector 121.469,89 euro t.o.v. 122.215,37 euro vorig jaar.