Terranova Solar nv

In de industriezone van het kanaal Gent-Terneuzen was na het faillissement van de onderneming Nilefos Chemie een gipsstort van 140 hectare door de provincie Oost-Vlaanderen als te saneren brownfield op de agenda gezet. De gronden zijn eigendom geworden van Terranova, een vennootschap van de baggerbedrijven Dredging International (met zijn milieupoot DEC) en Jan De Nul (met zijn milieupoot Envisan), die voor de sanering en uitbating van het terrein instaan.

Om het terrein, dat zich bevindt op de grens tussen Evergem en Zelzate, een duurzame toekomst te bieden, werd het plan aangevat op een deel van de gronden een omvangrijk park met 55.650 zonnepanelen aan te leggen. Het tot voor kort grootste aaneensluitende zonnepark van de Benelux, goed voor 20 hectare met een piekvermogen van 16.703,80 kWp, werd aangelegd door de vennootschap Terranova Solar (TNS) met als partners – naast de voormelde baggerbedrijven – Aertssen group, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Oost-Vlaanderen en Finiwo.

De algemene vergadering van Finiwo keurde op 12 december 2011 de deelname aan TNS goed voor een totaal investeringsbedrag van 2,5 miljoen euro, waarvan 0,28 miljoen euro in de vorm van kapitaal en 2,22 miljoen euro in de vorm van een converteerbare achtergestelde lening met een jaarlijkse coupon van 6% en een gekoppeld recht op winstbewijzen.

TNS werd op 14 februari 2012 opgericht met een minimumkapitaal. De opvragingen van middelen bij de aandeelhouders gebeurden volgens de vooruitgang van het project. In december 2013 werden de laatste stortingen uitgevoerd en was het zonnepark volledig operationeel.

In de loop van 2013 werd de coöperatieve vennootschap Zonneberg opgericht. Met de bij de coöperanten opgehaalde middelen heeft die een achtergestelde lening van 2,5 miljoen euro verstrekt aan TNS.

In het eerste operationele jaar 2014 werd meteen duidelijk dat de rendabiliteit van het park de verwachtingen overtreft. In het voorjaar van 2015 ontving Finiwo voor de eerste keer een dividend en een vergoeding voor de winstbewijzen, op basis van de afsluiting van boekjaar 2014. In het najaar volgde dan nog een bijkomende interimuitkering op basis van de halfjaarcijfers van boekjaar 2015. In die zin bevat 2015 een dubbeltelling. In 2016 en 2017 volgden telkens een nieuw interimdividend en bijbehorende vergoeding van de winstbewijzen op basis van de halfjaarcijfers en vooruitzichten van dat boekjaar.

In november 2018 ontving Zefier via een tussentijds dividend en in juli 2019 via een dividend telkens 57.000,00 euro en tegelijkertijd telkens een vergoeding voor de winstbewijzen van 38.709,67 euro. Daarnaast ontving Zefier in november 2019 via een tussentijds dividend 28.500,00 euro en een vergoeding voor de winstbewijzen van 19.354,84 euro.

Aandeelhoudersstructuur:

In juli 2020 ontving Zefier een dividend van 38.000,00 euro en een vergoeding voor de winstbewijzen van 25.806,46 euro. Daarnaast ontving Zefier in december 2020 via een tussentijds dividend 19.000,00 euro en een vergoeding voor de winstbewijzen van 12.903,23 euro.

In 2021 werd geen uitkering gedaan omwille van de prefinanciering van de vervanging van de omvormers en de transformatoren, in afwachting van de bankfinanciering. Dit project werd echter ‘on hold’ gezet, gelet op het mogelijks (gedeeltelijk) wegvallen van de groenestroomcertificaten vanaf 2024 door een ingreep van de Vlaamse overheid. Bijgevolg konden er, in afwachting dat hierover duidelijkheid was, geen dividend en geen vergoeding voor de winstbewijzen uitgekeerd worden door Terranova Solar. Door de beslissing van de Vlaamse regering om dienaangaande geen initiatief meer te nemen, kon Terranova Solar in 2023 aan Zefier een dividend uitkeren van 282.150,00 euro en een vergoeding voor de winstbewijzen van 191.612,91 euro.

Na de verrekening van de debet- en creditintresten, inclusief de intresten op de achtergestelde lening, de werkingskosten en de (geraamde) vennootschapsbelasting, bedraagt het resultaat van deze rekeningsector 449.085,72 euro t.o.v. 98.458,91 euro vorig jaar.

Het project m.b.t. de vervanging van de omvormers en de transformatoren wordt herbekeken, gelet op de ondertussen fel gestegen financieringskosten.