Storm Wachtebeke nv

De vennootschap Storm ontwikkelde een windmolenproject op het grondgebied van de gemeente Wachtebeke. Storm wou op deze locatie drie windturbines installeren, maar kreeg slechts voor twee turbines de nodige vergunningen. De bouw van deze twee turbines van het Amerikaanse General Electric, met een gezamenlijk vermogen van 5,06 MW, werd eind 2012 succesvol afgerond.

Op 27 juni 2011 besliste de algemene vergadering van Finiwo om 1,5 miljoen euro in de projectvennootschap Storm Wachtebeke te investeren, in de vorm van een achtergestelde obligatielening met een looptijd van tien jaar en een jaarlijkse brutocoupon van 6%.

In november 2011 werd de leningsovereenkomst effectief met de binnen Finiwo beschikbare middelen. Er werd ook overeengekomen dat er een coöperatieve vennootschap opgericht zou worden voor de omwonenden. Het via deze weg opgehaalde bedrag zou in mindering komen van de uitstaande lening van Finiwo.

Pas in de eerste helft van 2014 werden de resultaten van de coöperatieve vennootschap bekend: 176 omwonenden tekenden in voor een gezamenlijk bedrag van afgerond 350.000,00 euro. Na aftrek van kosten kwam dat bedrag in mindering van de uitstaande lening van Finiwo. Daardoor bedroeg het finale investeringsbedrag voor Finiwo 1,16 miljoen euro.

Storm kon delen van de uitstaande lening vervroegd aflossen, wat eind 2014 al deels gebeurde. In 2015, 2016 en 2017 vonden geen vervroegde aflossingen plaats. Op 7 december 2018 werd uiteindelijk het volledige bedrag afgelost.

Hierdoor werd deze rekeningsector op 15 maart 2019 door de raad van bestuur van Zefier in vereffening gesteld.

In toepassing van artikel 35 van de statuten kregen de 27 gemeenten-deelnemers met aandelen D per aangetekend schrijven de mogelijkheid om ofwel uit te treden wat hun aandelen D betreft, en dit tegen uitkering van een scheidingsaandeel, ofwel voorlopig niet uit te treden, waardoor het positieve vereffeningssaldo voor hen gereserveerd bleef.

Op 13 september 2019 werd aan vier gemeenten een bedrag uitgekeerd van 233.441,67 euro. In het kader van de kapitaalverhoging van Portfineco werd een bedrag van 103.815,00 euro als kapitaal overgeheveld voor dertien gemeenten. In 2022 werd voor twee gemeenten 175.650,00 euro overgeheveld naar de rekeningsector Zo-Fier.

Het voor nog negen gemeenten beschikbare vereffeningssaldo van 84.572,50 euro werd op 30 juni 2023 uitgekeerd, waardoor deze rekeningsector definitief werd vereffend.