Resultaten per rekeningsector en per vennoot

Om de tabellen met de resultaten per rekeningsector en per vennoot beter te begrijpen, wordt hieronder uitleg gegeven bij de kolommen.

Kolom 1: Dividenden (+ ‘management fee’)
Dit zijn de opbrengsten uit de financiële vaste activa inclusief de ‘management fee’ betaald door Portfineco.

Kolom 2: Intresten aandeelhoudersleningen
De opbrengsten uit de vlottende activa. Dit zijn o.m. de intresten op de (achtergestelde) leningen, toegekend aan de vennootschappen waarin geparticipeerd wordt.

Kolom 3: Werkingskosten
Er zijn geen direct aan een rekeningsector toewijsbare kosten voor het boekjaar 2023.

De overige bedrijfskosten, de andere financiële kosten en de leasingintresten worden verminderd met de niet-direct toewijsbare bedrijfsopbrengsten. De direct toewijsbare bedrijfsopbrengsten, met uitzondering van de ‘management fee’, worden afgetrokken van de aan te rekenen werkingskosten binnen de rekeningsector waarop ze betrekking hebben. In het boekjaar 2023 gaat het alleen maar over het ontvangen presentiegeld van 2.800,00 euro m.b.t. het expertencomité van Wind4Flanders.

Elke rekeningsector wordt zowel een vast bedrag als een variabel bedrag aangerekend.

Een vast bedrag van:

  • 15.000,00 euro aan de rekeningsector Wind4Flanders
  • 7.500,00 euro aan de rekeningsectoren EGPF, Portfineco en Zo-Fier
  • 5.000,00 euro aan de rekeningsectoren SPS FIN (Peerdsbos) en Terranova Solar
  • 2.500,00 euro aan de rekeningsectoren Storm Geraardsbergen, Storm Wielsbeke, en Storm Zandvliet

Na toewijzing van een totaal vast bedrag van 55.000,00 euro wordt het saldo van 500.934,41 euro verdeeld over de rekeningsectoren volgens de verdeelsleutel. Daarbij wordt 25% bepaald door het aantal aandelen Zefier van de rekeningsector op 31 december 2023 en 75% door de recurrente financiële opbrengsten van de rekeningsector in het boekjaar 2023.

De (afgeronde) procentuele verdeling van de kosten per rekeningsector:

Kolom 4: Creditintresten (+) / Debetintresten (-)
In plus de binnen de cashpool verrekende creditintresten en de ontvangen bankintresten.

In min enerzijds de kosten van schulden (zonder de leasingintresten), anderzijds de binnen de cashpool verrekende debetintresten.

Kolom 5: Belastingen
De vennootschapsbelasting wordt verdeeld volgens het netto belastbaar resultaat per rekeningsector.

Kolom 6: Resultaat huidig boekjaar
De som van de kolommen 1 t.e.m. 5.

Kolom 7: Overgedragen resultaat
Het overgedragen resultaat van het boekjaar 2022.

Kolom 8: Te bestemmen resultaat
De som van de kolommen 6 en 7.

Kolom 9: Uitkeerbaar
Alleen het resultaat dat uiterlijk op 30 juni 2024 ontvangen wordt is uitkeerbaar. Dus niet de geboekte intresten op de achtergestelde lening toegekend aan SPS FIN, verkregen via de overlopende rekening ‘Verkregen opbrengsten’.

Kolom 10: Inhouding voor / onttrekking aan de beschikbare reserves
Dit is enerzijds een inhouding om aan (gedeeltelijke) schuldafbouw te doen en anderzijds een onttrekking aan de reserves wanneer het eigen vermogen van een vennoot binnen een rekeningsector minstens gelijk is aan de financiële vaste activa die verworven werden.

Kolom 11: Dividend

Het dividend dat voorgesteld wordt om uit te keren.

Uitkeringsgraad (Dividend/Te bestemmen resultaat)

EGPF en Wind4Flanders staan samen in voor 70,36% van het dividend t.o.v.86,34% vorig boekjaar.

Kolom 12: Over te dragen resultaat
De som van de kolommen 8, 10 en 11.

Aangezien het overgedragen verlies van Storm Geraardsbergen niet gecompenseerd wordt door de overgedragen winst van SPS FIN, werd de inhouding voor de aflossing van de uitstaande schuld m.b.t. Zo-Fier voor Gent en Eeklo niet volledig overgeboekt naar de beschikbare reserves, maar naar de overgedragen winst t.b.v. het bedrag noodzakelijk om geen overgedragen verlies te hebben op de balans van Zefier. Er is dus geen overgedragen resultaat op de balans van Zefier.